king_banner

วิสัยทัศน์ (Vision)


" เป็นหน่วยใช้กำลังทางเรือชั้นนำของกองทัพเรือ
ในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ในพื้นที่รับผิดชอบอ่าวไทยตอนบนและตอนกลาง
และตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับมอบ
"

next1
Loading

ติดต่อทัพเรือภาคที่ ๑

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-438008, 038-438592
Email : nac1data@navy.mi.th


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

Who's online

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home
View My Stats