ผู้อำนวยการ ศรชล.เขต ๑ เข้าเยี่ยมพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันตก จว.ชุมพร

ผู้อำนวยการ ศรชล เขต ๑ เข้าเยี่ยมพื้นที่ฝั่งตะวันตก blank1 เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เข้าเยี่ยมหน่วยงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) พื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ณ จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาในศูนย์ฯ และฝ่ายอำนวยการได้เห็นภาพการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ การสร้างความคุ้นเคยระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมหารือการปฏิบัติงานร่วมกันในด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศรชล.เขต ๑ผู้อำนวยการ ศรชล.เขต ๑ เข้าเยี่ยมพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันตก จว.ชุมพร
View My Stats