เว็บไซต์ กองเรือปฏิบัติการ

  • PDFพิมพ์อีเมล
ผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑
พล.ร.ต.เดชดล ภู่สาระ
ผู้บัญชาการ

 

เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑
น.อ.อดิศักดิ์ แจงเล็ก
เสนาธิการ

 

น.ท.เปรมศักดิ์ ดำทับ
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ

น.ท.พันตรี มะลิมาตย์
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ

น.ต.ติณณภพ ธรรมวินัยสถิต
ผช.นายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ร.อ.บัวสา คัณทักษ์
นายทหารธุรการ

Homeกองเรือปฏิบัติการ (กปก.ทรภ.๑)
View My Stats