เว็บไซต์ กองเรือปฏิบัติการ

  • PDFพิมพ์อีเมล
ผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑
พล.ร.ต.บรรพต เกิดภู่
ผู้บัญชาการ

เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑
น.อ.จรัญวีร์ ญาดี
เสนาธิการ

น.ท.พิทักษ์สิทธิ์ แจ้งประจักษ์
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ

น.ท.จักรพันธ์ สุวรรณสวัสดิ์
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ

น.ต.เนติ หนูเจริญ
ผช.นายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ร.ท.คำรณ ทองคำซุ่ย
นายทหารธุรการ

Homeกองเรือปฏิบัติการ (กปก.ทรภ.๑)
View My Stats