เว็บไซต์ กองเรือปฏิบัติการ

  • PDFพิมพ์อีเมล
ผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑
พล.ร.ต.นริส ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการ

 

เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑
น.อ.สำเริง จันทร์โส
เสนาธิการ

 

น.ท.พิศาล  หาญภักดี
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ

น.ท.บุญถิ่น รุนสูงเนิน
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ

น.ต.เนติ หนูเจริญ
ผช.นายทหารฝ่ายเสนาธิการ

ร.ท.คำรณ  ทองคำซุ่ย
นายทหารธุรการ

Homeกองเรือปฏิบัติการ (กปก.ทรภ.๑)